Biologia i Geologia

AVALUACIÓ

 

Sistemes d’avaluació.

L’avaluació es realitzarà de forma contínua per mitjà del control del treball en classe, de les qüestions, problemes i activitats proposades per a cada avaluació, així com de l’actitud i participació de l’alumne en el desenrotllament de la classe, a més es valorarà la destresa de l’alumne en les pràctiques. També es realitzaran proves escrites o orals, les quals seran programades amb temps suficient entre el professor i els alumnes.

Criteris d’avaluació.

A l’hora d’avaluar els criteris que es tindran en compte seran els següents:

 • La nota final de l’avaluació s’obtindrà de la suma dels apartats següents:

 

 

Primer, Segon i Tercer d’ESO.

 • Teoria                                     70 % de la nota final.
 • Activitats i treballs                 20% de la nota final.
 • Quadern                                  10 % de la nota final.

 

Quart d’ESO.

 • Teoria                                     80 % de la nota final.
 • Activitats i treballs                 20 % de la nota final.

 

 

 

Per a tots els cursos anteriors es contemplaran els punts següents:

 • Una qualificació de zero punts en qualsevol dels apartats podrà suposar un suspens de l’assignatura.
 • Si es realitzen pràctiques de laboratori l’alumne haurà de presentar una memòria de les mateixes per a poder aprovar.

 

En Batxillerat  les notes de teoria i pràctica no tenen cap percentatge establit, si no que este s’establix segons criteri del professor. Els exàmens es realitzaran seguint el model establit en les proves PAU i sempre almenys un examen escrit per avaluació.

 

En tots els nivells:

Es tindran en compte les faltes d’ortografia, expressió, etc. Quant a les faltes es descomptarà 0,1 punt per cada falta fins a un màxim de 2 punts. Esta nota es podrà recuperar si l’alumne demostra que millora.

 

Assistència a classe. Les faltes d’assistència a classe influiran en l’avaluació de la manera següent:

 

PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D’ESO

 

-Si el nombre de faltes d’assistència no justificades supera o iguala el 25% del total d’hores de classe de l’avaluació, l’alumne perdrà el dret a examinar-se en la dita avaluació.

-Si el nombre de faltes d’assistència no justificades supera el 0 % i no arriba al 25% del total d’hores de classe de l’avaluació, es podrà abaixar la nota final de la dita avaluació, podent suspendre l’alumne la dita avaluació.

 

BATXILLERAT NOCTURN I DIÜRN

-Si el nombre de faltes no justificades és igual o superior al 30% només se’ls faria un examen en l’avaluació.

– L’alumne ha d’assistir a classe com a minim el 70% de les hores lectives en cada avaluació. En cas de que no ho faça perdrà el dret de fer els exàmens de l’avaluació corresponent.

 

 

RECUPERACIONS

 

Els alumnes que suspenguen alguna avaluació, podran recuperar-la de la manera següent:

Alumnes de l’ESO:

 • Presentar totes les activitats, exercicis, llibreta, etc. de l’avaluació.
 • Superar un examen de coneixements.

 

Alumnes de BATXILLERAT:

 • Presentar totes les activitats, exercicis, etc. De l’avaluació.
 • Superar un examen de coneixements.

 

 

ALUMNES  AMB  ALGUNA  ASSIGNATURA   PENDENT

 

Els alumnes de Segon, Tercer i Quart d’ESO que porten l’assignatura de Ciències Naturals o Biologia i Geologia del curs anterior suspesa, tindran que fer el següent per a poder recuperar-la:

 • Presentar totes les activitats que sel’s hi done.
 • Superar un examen de coneixements.

 

Els alumnes amb l’assignatura de Biologia i Geologia pendent de  Primer de Batxillerat, tindran la informació necessària a principi de curs sobre els temes i dates en les quals es realitzaran els exàmens de recuperació de l’assignatura.

 

EXÀMENS SETEMBRE

 

Al setembre els alumnes que hagen suspés l’assignatura, s’examinaran de tot el que s’haja donat durant el curs. A més hauran de presentar el dia de l’examen les activitats, exercicis, treballs, etc. Que se’ls hagueren assignat Al juny.