Matemàtiques

MATEMÀTIQUES 2011-2012

 

Avaluació I mínims

1rESO

Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits en acabar primer d’E.S.O. són:

1. Utilitzar estratègies i tècniques simples de resolució de problemes, tals com l’anàlisi de l’enunciat o la resolució d’un problema més fàcil; comprovar la solució.

2. Expressar, utilitzant el llenguatge matemàtic adequat al seu nivell, el procediment que s’ha seguit en la resolució d’un problema.

3. Utilitzar els nombres naturals,enters les fraccions i els decimals, les seves operacions i propietats per a rebre i produir informació en activitats relacionades amb la quotidiana.

4. Triar, en resoldre un problema, el càlcul (mental o manual) que resulte més apropiat i saber donar significat a les operacions i resultats obtinguts, d’acord amb l’enunciat

5. Calcular el valor d’expressions numèriques senzilles de nombres enters, decimals i fraccionaris (basades en les quatre operacions elementals, les potències   d’exponent natural i les arrels quadrades exactes, que continguen, com a màxim, dues operacions encadenades i  un  parèntesi), aplicant  correctament  les  regles  de  prioritat  i usant adequadament els  signes i el parèntesi.

6. Utilitzar les unitats del sistema mètric decimal per a fer mesures en activitats relacionades amb la vida quotidiana o en la resolució de problemes.

7. Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica (com la regla de tres o el càlcul de percentatges) per a obtindre quantitats proporcionals a altres en la  resolució de problemes relacionats amb la quotidiana.

8. Reconéixer i descriure els elements i propietats característics de les figures planes i les seves configuracions geomètriques mitjançant il·lustracions, d’exemples agafats de la vida real, o en la resolució de problemes geomètrics.

9. Gastar les fórmules adequades par a obtindre longituds, àrees i àngles de les figures planes, en la resolució de problemes geomètrics.

 

 

 Continguts mínims exigibles.

 • Coneixement dels nombres naturals i realització de càlculs amb les quatre operacions, aplicant correctament la prioritat d’aquestes operacions en la resolució d’operacions combinades i problemes aritmètics.
 • Obtenció dels divisors d’un nombre.
 • Obtenció del MCD i el mcm d’un conjunt de nombres.
 • Resolució de problemes que requerisquen els conceptes de divisor i múltiple.
 • Coneixement dels ordinals .
 • Expressió en forma de potència de les multiplicacions reiterades.
 • Realització de les quatre operacions amb els nombres decimals.
 • Ordenació i representació dels nombres enters en la recta.
 • Realització de càlculs amb nombres enters, utilitzant correctament la prioritat de les  operacions i la supressió de parèntesis en la resolució d’operacions combinades.
 • Resolució de problemes aritmètics amb nombres enters.
 • Utilització dels diferents conceptes de fracció i realització càlculs amb les quatre operacions.
 • Arredoniment, ordenació i operacions amb nombres decimals.
 • Reconeixement de les relacions de proporcionalitat i resolució de problemes de proporcionalitat i de percentatges.
 • Descripció, construcció i classificació de triangles i quadrilàters. Càlcul d’àrees i perímetres de triangles i quadrilàters.

2n   ESO

Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat en acabar el segon d’E.S.O. són:

1. Utilitzar estratègies i tècniques simples de resolució de problemes, tals com l’anàlisi de l’enunciat o la resolució d’un problema més fàcil; comprovar la solució.

2. Expressar, utilitzant el llenguatge matemàtic adequat al seu nivell, el procediment que s’ha seguit en la resolució d’un problema.

3. Utilitzar els nombres naturals,enters les fraccions i els decimals, les seves operacions i propietats per a rebre i produir informació en activitats relacionades amb la quotidiana.

4. Triar, en resoldre un problema, el càlcul (mental o manual) que resulte més apropiat i saber donar significat a les operacions i resultats obtinguts, d’acord amb l’enunciat

5. Calcular el valor d’expressions numèriques senzilles de nombres enters, decimals i fraccionaris (basades en les quatre operacions elementals, les potències   d’exponent natural i les arrels quadrades exactes, que continguen, com a màxim, dues operacions encadenades i  un  parèntesi), aplicant  correctament  les  regles  de  prioritat  i usant adequadament els  signes i el parèntesi.

6. Utilitzar les unitats del sistema mètric decimal per a fer mesures en activitats relacionades amb la vida quotidiana o en la resolució de problemes.

7. Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica (com la regla de tres o el càlcul de percentatges) per a obtindre quantitats proporcionals a altres en la  resolució de problemes relacionats amb la quotidiana.

8. Reconéixer i descriure els elements i propietats característics de les figures planes i les seves configuracions geomètriques mitjançant il·lustracions, d’exemples agafats de la vida real, o en la resolució de problemes geomètrics.

9. Gastar les fórmules adequades par a obtindre longituds, àrees i àngles de les figures planes, en la resolució de problemes geomètrics.

 Continguts mínims exigibles.

 • Realització de càlculs amb els nombres enters utilitzant correctament la prioritat de les operacions i la supressió de parèntesis en la resolució d’operacions combinades.
 • Coneixement dels criteris de divisibilitat i càlcul mental del mcd i el mcm de dos nombres senzills.
 • Càlcul del mcd i el mcm de dos o més nombres.
 • Realització d’operacions amb nombres decimals.
 • Resolució de problemes aritmètics amb nombres enters i decimals.
 • Càlcul de potències de base un nombre enter i exponent un nombre natural.
 • Utilització dels diferents conceptes de fraccions. Realització de càlculs amb les quatre operacions, utilitzant correctament la prioritat de les operacions i la supressió de parèntesis en la resolució d’operacions combinades.
 • Resolució de problemes i situacions de la vida quotidiana emprant els nombres fraccionaris.
 • Reconeixement de les relacions de proporcionalitat i aplicació de les tècniques que permeten resoldre problemes de proporcionalitat i percentatges.
 • Transformació d’amplituds angulars i temps de forma complexa a incomplexa i viceversa.
 • Resolució de problemes que exigeixen el maneig de quantitats sexagesimals en forma complexa.
 • Coneixement dels elements i la nomenclatura bàsica en les expressions algebraiques.
 • Suma, resta, multiplicació i càlcul del valor numèric d’un monomi i d’un polinomi amb una indeterminada.
 • Resolució d’equacions de primer grau i algun problema senzill.
 • Coneixement del concepte de semblança i aplicació del teorema de Tales.
 • Reconeixement i descripció de figures planes i càlcul del perímetre i àrea.
 • Reconeixement dels triangles rectangles i aplicació del teorema de Pitàgores.
 • Reconeixement i descripció dels cossos geomètrics elementals
 • Calcular d’àrees i volums de cossos geomètrics.
 • Utilitzar les coordenades cartesianes i expressar una funció mitjançant textos, taules, formules i gràfiques.
 • Reconèixer i representar funcions de proporcionalitat directa.
 • Distingir en una gràfica els punts de tall amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement, i el màxims i mínims.

.

 

3r ESO

Aval. i  mín

 Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat en acabar el tercer d’E.S.O. són:

1.    Realitzar càlculs i resoldre problemes senzills amb nombres enters, decimals i fraccionaris.

2.    Intercanviar informació i resoldre problemes i situacions de la vida quotidiana emprant els nombres enters, decimals i fraccionaris i els percentatges.

3.    Realitzar càlculs i resoldre problemes senzills amb potències i arrels quadrades.

4.    Construir expressions algebraiques i equacions a partir d’enunciats.

5.    Sumar, restar i multiplicar polinomis amb una indeterminada.

6.    Identificar i desenvolupar identitats notables.

7.    Resoldre equacions de primer i segon grau i sistemes d’equacions.

8.    Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la simbolització de les relacions que s’hi puguen distingir i de la resolució d’equacions de primer i segon grau i sistemes.

9.    Calcular l’àrea de paral·lelograms , triangles , polígons regulars i del cercle. Resoldre problemes aplicant el teorema de pitàgores.

10.     Calcular l’àrea i el volum de primes, piràmides i cossos redons.

11.    Reconèixer i interpretar relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representar-les emprant gràfics cartesians

12.    Analitzar gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

13.    Reconèixer les característiques bàsiques de les funcions lineals, constants i afins en forma gràfica o algebraica i representar-les gràficament quan vinguen expressades amb un enunciat, una taula o una expressió algebraica.

14.    Interpretar gràfics presents en notícies, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que fan i la seua aportació a la comprensió del missatge que transmeten.

Continguts mínims exigibles.

–   Interpretar i presentar la informació estadística mitjançant taules, gràfiques i paràmetres     estadístics, així com calcular els paràmetres estadístics bàsics, i utilitzar els mitjans més adequats (llapis i   paper, calculadora o ordinador).

–        Determinació i interpretació de l’espai mostral i els successos associats a un experiment aleatori i assignació de probabilitats senzilles fent ús de la regla de Laplace.

–        Realització de càlculs i resolució de problemes senzills amb nombres  enters, decimals i fraccionaris.

–        Resolució de problemes i situacions de la vida quotidiana emprant els nombres enters, decimals i fraccionaris i els percentatges.

–        Realització de càlculs i resolució de problemes senzills amb potències

–        Construcció d’expressions algebraiques i equacions a partir d’enunciats.

–        Suma, resta i multiplicació de polinomis amb una indeterminada.

–        Identificació i desenvolupament d’identitats notables.

–        Resolució d’equacions de primer i segon grau i sistemes.

–        Resolució de problemes de la vida quotidiana mitjançant la simbolització de les relacions que s’hi puguen distingir i de la resolució d’equacions de primer i segon  grau i sistemes.

–        Càlcul d’àrees de polígons i cercles i a més, càlcul d’àrees i volums de prismes, piràmides i cossos redons.

–        Reconeixement i interpretació de relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representació emprant gràfics cartesians

–        Anàlisi de gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

–        Reconeixement de les característiques bàsiques de les funcions lineals, constants i afins en forma gràfica o algebraica i representació gràfica quan vinguen expressades per un enunciat, una taula o una expressió algebraica.

–        Interpretació de gràfics presents en notícies, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que fan i la seua aportació a la comprensió del missatge que transmeten.

 

 

 

 

4t ESO  Opció A

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat de matemàtiques A en acabar el quart d’E.S.O. són:

1.    Utilització dels nombres reals, les seues notacions, operacions i procediments associats per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes.

2.    Obtindre la fracció generatriu i determinar els conjunts numèrics al que pertanyen cada nombre. Realitzar operacions amb fraccions i potències amb fraccions.

3.    Redondejar i truncar qualsevol nombre real, determinant l’error absolut i relatiu.

4.    Escriure i operar amb notació científica.

5.    Operar amb potències i radicals. Expressar un radical com a potència i viceversa. Racionalitzar.

6.    Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant regles de tres simples o compostes i directes o inverses. Resoldre problemes de percentatge.

7.    Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.

8.    Aplicar la regla de Ruffini per a dividir i factoritzar polinomis. Utilitzar el teorema del  residu.

9.    Resoldre equacions de primer i segon grau, inequacions i sistemes.

10.    Resoldre algunes equacions més complexes (biquadrades, factoritzant…).

11.    Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.

12.    Plantejar i resoldre situacions problemàtiques mitjançant les inequacions.

13.    Aplicar les raons trigonomètriques i les seues relacions per al càlcul de distàncies i angles en situacions problemàtiques reals.

14.    Utilitzar adequadament, i amb soltesa, la calculadora per a efectuar càlculs trigonomètrics.

15.    Interpretar gràfics presents en notícies, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que fan i la seua aportació a la comprensió del missatge que transmeten.

16.    Reconèixer i interpretar relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representar-les emprant gràfics cartesians

17.    Analitzar gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

18.    Reconèixer les característiques bàsiques de les funcions lineals, constants i afins, de les quadràtiques o de les de proporcionalitat inversa en forma gràfica o algebraica i representar-les gràficament quan vinguen expressades amb un enunciat, una taula o una expressió algebraica.

19.    Utilitzar la combinatòria, és a dir, les variacions, permutacions i combinacions, per a resoldre problemes de la vida quotidiana.

20.    Determinar i interpretar l’espai mostral i els successos associats a un experiment aleatori.

21.    Assignar probabilitats senzilles fent ús de la regla de Laplace.

22.    Aplicar la llei de Laplace, els diagrames d’arbre, les taules de contingència o altres tècniques combinatòries per a calcular probabilitats simples o compostes.

 Continguts mínims exigibles.

–        Realització de càlculs i resolució de problemes senzills amb nombres decimals i fraccionaris. Trobar la fracció generatriu.

–        Resolució de problemes i situacions de la vida quotidiana emprant els nombres enters, decimals i fraccionaris i els percentatges.

–  Redondejar i truncar qualsevol nombre real. Escriure i operar amb notació    científica.

–   Operar amb potències i radicals. Expressar un radical com a potència i viceversa.

–   Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant regles de tres simples o compostes i directes o inverses. Resoldre problemes de percentatge.

–  Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.

–  Aplicar la regla de Ruffini per a dividir i factoritzar polinomis. Resoldre equacions de primer i segon grau, inequacions i sistemes.

–  Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.

–  Plantejar i resoldre situacions mitjançant les inequacions.

–  Aplicar les raons trigonomètriques i les seues relacions per al càlcul de distàncies i angles en situacions problemàtiques reals.

–  Reconèixer i interpretar relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representar-les emprant gràfics cartesians

–  Analitzar gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

–  Reconèixer les característiques bàsiques de les funcions lineals, quadràtiques o de proporcionalitat inversa, en forma gràfica o algebraica.

–  Utilitzar la combinatòria, és a dir, les variacions, permutacions i combinacions, per a resoldre problemes de la vida quotidiana.

–  Determinar i interpretar l’espai mostral i els successos associats a un experiment aleatori.

–  Assignar probabilitats senzilles fent ús de la regla de Laplace, les taules de contingència o altres tècniques combinatòries per a calcular probabilitats simples.

 

 

4t ESO Opció B

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat de matemàtiques B en acabar el quart d’E.S.O. són:

1.      Obtindre la fracció generatriu i determinar els conjunts numèrics al que pertanyen cada nombre.

2.      Redondejar i truncar qualsevol nombre real, determinant l’error absolut i relatiu.

3.      Escriure i operar amb notació científica.

4.      Operar amb potències i radicals. Expressar un radical com a potència i viceversa. Racionalitzar.

5.      Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.

6.      Aplicar la regla de Ruffini per a dividir i factoritzar polinomis. Utilitzar el teorema del  residu.

7.      Resoldre equacions, inequacions i sistemes de primer i segon grau

8.      Resoldre algunes equacions més complexes (biquadrades, amb denominadors, amb arrels, factoritzant…)

9.      Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.

10.  Plantejar i resoldre situacions problemàtiques mitjançant les inequacions.

 1. Aplicar les raons trigonomètriques i les seues relacions per al càlcul de distàncies i angles en situacions problemàtiques reals.
 2. Utilitzar adequadament, i amb soltesa, la calculadora per a efectuar càlculs trigonomètrics.

13.  Interpretar relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representar-les emprant gràfics cartesians.

14.  Analitzar gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

15.  Interpretar gràfics presents en notícies, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que fan i la seua aportació a la comprensió del missatge que transmeten

16.  Utilitzar els gràfics, les taules de valors i les expressions analítiques per a comunicar informació sobre situacions i fenòmens en els quals intervinguen variables.

17.  Reconèixer diferents tipus de funcions (lineals, quadràtiques, potencials…) per la seua expressió analítica i gràfica.

18.  Distingir els diversos tipus de funcions lineals, la seua forma de representació, els seu pendent i la seua expressió analítica.

19.  Escriure l’equació d’una recta coneixent un punt i el pendent.

20.  Representar paràboles obtenint l’abscissa del vèrtex, uns quants punts al voltant del vèrtex, els punts de tall amb els eixos i seleccionant una escala raonable.

21.  Interpretar i representar funcions de proporcionalitat inversa.

utilitzar adequadament el concepte de logarítme d’un nombre

22.-utilitzar les propietats de les potències i logarítmes per a resoldre problemas i equacions logarítmiques i exponencials

23. Representar e interpretar les gràfiques de les funcions exponencials

24. Representar e interpretar les gràfiques de les funcions logarítmiques

 Continguts mínims exigibles.

–        Utilitzar els nombres reals, les seues notacions, operacions i procediments associats per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes.

–        Representar en la recta d’intervals. Expressar i interpretar valors absoluts i desigualtats

–        Suma, resta i multiplicació de polinomis amb una indeterminada.

–        Identificació i desenvolupament d’identitats notables.

–        Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.

–        Resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau

–        Resolució d’algunes equacions més complexes (biquadrades, amb denominadors, amb arrels, factoritzant…)

–        Plantejament i resolució de problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.

–        Resolució d’inequacions.

–        Plantejament i resolució de situacions problemàtiques mitjançant les inequacions.

–        Realització de mesures indirectes utilitzant els coneixements sobre semblança i trigonometria.

–        Aplicació de les raons trigonomètriques i les seues relacions per al càlcul de distàncies i angles en situacions problemàtiques reals.

–        Utilització adequada, i amb soltesa, de la calculadora per a efectuar càlculs trigonomètrics.

–        Interpretació de les relacions funcionals presentades en forma de taula o mitjançant una expressió algebraica senzilla i representar-les emprant gràfics cartesians.

–        Anàlisi de gràfics, estudiant: creixement, continuïtat, tendència, periodicitat, etc.

–        Interpretació de gràfics presents en notícies, publicitat, etc., analitzant críticament les funcions que fan i la seua aportació a la comprensió del missatge que transmeten

–        Utilització dels gràfics, les taules de valors i les expressions analítiques per a comunicar informació sobre situacions i fenòmens en els quals intervinguen variables.

–        Reconeixement de diferents tipus de funcions (lineals, quadràtiques, potencials,…) per la seua expressió analítica i gràfica.

–        Reconeixement dels diversos tipus de funcions lineals, la seua forma de representació, els seu pendent i la seua expressió analítica.

–        Equació d’una recta coneixent un punt i el pendent.

–        Representació de paràboles obtenint l’abscissa del vèrtex, uns quants punts al voltant del vèrtex, els punts de tall amb els eixos i seleccionant una escala raonable.

–        Interpretació i representació de funcions de proporcionalitat inversa.

utilitzar adequadament el concepte de logarítme d’un nombre

–  utilització de les propietats de les potències i logarítmes per a resoldre problemas i equacions logarítmiques i exponencials

–   Representar e interpretar les gràfiques de les funcions exponencials i logarítmiques

 

 

 

BATXILLERAT

Matemàtiques I

 Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat de Matemàtiques I en acabar el primer de BAT. són:

– Transferir una situació real problemàtica a una esquematització geomètrica i aplicar les diferents tècniques de mesura d’angles i longituds i de resolució de triangles per a trobar les possibles solucions, valorant-les i interpretant-les en el seu context real.

–  Resoldre equacions trigonomètriques.

– Utilitzar els nombres complexes, les seues notacions, operacions i procediments associats per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes.

–  Utilitzar el llenguatge vectorial per a interpretar analíticament diferents situacions de la geometria plana elemental, obtenir les equacions de rectes  i utilitzar-les, junt amb el concepte de producte escalar de vectors donats en bases ortonormals, per a resoldre problemes d’incidència i càlcul de distàncies.

 

– Identificar les funcions elementals (lineals, afins, quadràtiques, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques i racionals senzilles) donades amb enunciats, taules o expressions algebraiques i representar-les gràficament per a analitzar les seues propietats característiques.

– Analitzar les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, -periodicitat punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció senzilla per a representar-la gràficament.

–  Calcular el límit d’una funció en un punt i en el infinit, resolent les indeterminacions que puguen aparèixer. Estudiar la continuïtat i la derivabilitat d’una funció.

–  Calcular derivades.

_ Aplicar el càlcul de derivades a la resolució de problemes d’optimització i a la representació gràfica de funcions

 Continguts mínims exigibles.

– Transferir una situació real problemàtica a una esquematització geomètrica i aplicar les diferents tècniques de mesura d’angles i longituds i de resolució de triangles per a trobar les possibles solucions, valorant-les i interpretant-les en el seu context real.

–  Resoldre equacions trigonomètriques.

– Utilitzar els nombres complexes, les seues notacions, operacions i procediments associats per a presentar i intercanviar informació i resoldre problemes.

–  Utilitzar el llenguatge vectorial per a interpretar analíticament diferents situacions de la geometria plana elemental, obtenir les equacions de rectes  i utilitzar-les, junt amb el concepte de producte escalar de vectors donats en bases ortonormals, per a resoldre problemes d’incidència i càlcul de distàncies.

– Identificar les funcions elementals (lineals, afins, quadràtiques, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques i racionals senzilles) donades amb enunciats, taules o expressions algebraiques i representar-les gràficament per a analitzar les seues propietats característiques.

– Analitzar les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, -periodicitat punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció senzilla per a representar-la gràficament.

–  Calcular el límit d’una funció en un punt i en el infinit, resolent les indeterminacions que puguen aparèixer. Estudiar la continuïtat i la derivabilitat d’una funció.

–  Calcular derivades. Aplicar el càlcul de derivades a la resolució de problemes d’optimització i a la representació gràfica de funcions

 

 

 

 

 

 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I   ( MACS I )

Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat en acabar el primer curs de Batxillerat, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I, són:

1.      Utilitzar els números reals, la notació numèrica i les operacions adequades per a comprendre i comunicar informació quantitativa.

 1. Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.
 2. Aplicar la regla de Ruffini per a dividir i factoritzar polinomis. Utilitzar el teorema del  residu.
 3. Resoldre equacions, inequacions i sistemes de primer i segon grau
 4. Resoldre algunes equacions més complexes (biquadrades, amb denominadors, amb arrels, factoritzant…)
 5. Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.
 6. Plantejar i resoldre situacions problemàtiques mitjançant les inequacions.

8.      Reconèixer les famílies de funcions més freqüents en els fenòmens econòmics i socials, relacionar les seues gràfiques amb fenòmens que s’ajusten a elles i interpretar, quantitativa i qualitativament, les situacions presentades mitjançant relacions funcionals expressades en forma de taules numèriques, gràfiques o expressions algebraiques.

9.      Utilitzar taules i gràfiques com a instrument per a l’estudi de situacions empíriques, ajustar-hi raonablement un model funcional, estimar els paràmetres i

10.  recórrer a mètodes d’interpolació i d’extrapolació per a l’obtenció d’informació suplementària sobre la situació.

11.  Interpretar i elaborar informes sobre situacions susceptibles de ser presentades en forma de gràfica funcional i que exigisquen tenir en compte intervals de creixement i decreixement, màxims i mínims i tendències d’evolució.

12.  Calcular el límit d’una funció en un punt i en el infinit, resolent les indeterminacions que puguen aparèixer. Estudiar la continuïtat i la derivabilitat d’una funció.

13.  Calcular derivades. Aplicar el càlcul de derivades a la resolució de problemes d’optimització i a la representació gràfica de funcions.

14.  Resoldre problemes de les ciències socials mitjançant l’utilització de l’interès simple i l’interès compost

 1. Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics i calcular i interpretar paràmetres estadístics.
 2. Interpretar el grau de correlació existent entre les variables d’una distribució estadística bidimensional senzilla i obtenir les rectes de regressió per a fer prediccions estadístiques.
 3. Utilitzar tècniques estadístiques elementals per a prendre decisions davant de situacions que s’ajusten a una distribució de probabilitat binomial o normal, calculant-ne les probabilitats d’un o diversos successos.

 

8.5 Continguts mínims exigibles.

 1. Utilitzar els números reals, la notació numèrica i les operacions adequades per a comprendre i comunicar informació quantitativa.
 2. Utilitzar les tècniques i els procediments bàsics del càlcul algebraic per a simplificar expressions algebraiques formades per sumes, restes i multiplicacions de polinomis.
 3. Aplicar la regla de Ruffini per a dividir i factoritzar polinomis. Utilitzar el teorema del  residu.
 4. Resoldre equacions, inequacions i sistemes de primer i segon grau
 5. Resoldre algunes equacions més complexes (biquadrades, amb denominadors, amb arrels, factoritzant…)
 6. Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant la codificació de les relacions que es puguen establir i la resolució d’equacions i sistemes de primer i segon grau.
 7. Plantejar i resoldre situacions problemàtiques mitjançant les inequacions.

8.      Utilitzar taules i gràfiques com a instrument per a l’estudi de situacions empíriques, ajustar-hi raonablement un model funcional, estimar els paràmetres i recórrer a mètodes d’interpolació i d’extrapolació per a l’obtenció d’informació suplementària sobre la situació.

9.      Interpretar i elaborar informes sobre situacions susceptibles de ser presentades en forma de gràfica funcional i que exigisquen tenir en compte intervals de creixement i decreixement, màxims i mínims i tendències d’evolució.

10.  Calcular el límit d’una funció en un punt i en el infinit, resolent les indeterminacions que puguen aparèixer. Estudiar la continuïtat i la derivabilitat d’una funció.

11.  Calcular derivades. Aplicar el càlcul de derivades a la resolució de problemes d’optimització i a la representació gràfica de funcions.

12.  Resoldre problemes de les ciències socials mitjançant l’utilització de l’interès simple i l’interès compost

 1. Elaboració i interpretació de taules i gràfics estadístics, calculant i interpretant paràmetres estadístics.
 2. Interpretació del grau de correlació existent entre les variables d’una distribució estadística bidimensional senzilla i obtenció de les rectes de regressió per a fer prediccions estadístiques.
 3. Utilització de tècniques estadístiques elementals per a prendre decisions davant de situacions que s’ajusten a una distribució de probabilitat binomial o normal, calculant-ne les probabilitats d’un o diversos successos.

 

 

Matemàtiques II

Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat en acabar el segon curs de Batxillerat, Matemàtiques II, són:

1.      Utilitzar el concepte i el càlcul de límits i derivades per a analitzar, quantitativa i qualitativament, les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, periodicitat punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció expressada en forma explícita, representar-la gràficament i extraure informació pràctica en una situació de resolució de problemes relacionats amb fenòmens naturals.

2.      Aplicar el càlcul de límits, derivades i integrals a l’estudi de fenòmens geomètrics, naturals i tecnològics, així com a la resolució de problemes d’optimització i mesura d’àrees de regions limitades per rectes i corbes senzilles que siguen fàcilment representables.

3.      Utilitzar el llenguatge matricial i les operacions amb matrius i determinants com a instrument per a representar i interpretar dades, relacions i equacions i en general per a resoldre situacions diverses.

4.      Transcriure problemes reals a un llenguatge algebraic, utilitzar les tècniques matemàtiques apropiades en cada cas per a resoldre’ls i donar una interpretació, ajustada al context, de les solucions trobades.

5.      Utilitzar el llenguatge vectorial i les operacions amb vectors per a transcriure i resoldre situacions i problemes derivats de la geometria, la física i altres branques de l’àmbit científic-tecnològic i interpretar les solucions d’acord amb els enunciats.

 1. Identificar, calcular i interpretar les diferents equacions de la recta i el pla en l’espai per a resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans i utilitzar-les, junt amb els diferents productes entre vectors donats en bases ortonormals, per a calcular angles, distàncies, àrees i volums.

 

 

9.5 Continguts mínims exigibles.

–        Utilització del concepte i el càlcul de límits i derivades per a analitzar, quantitativa i qualitativament, les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, periodicitat punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció expressada en forma explícita, representar-la gràficament i extraure informació pràctica en una situació de resolució de problemes relacionats amb fenòmens naturals.

–        Aplicació del càlcul de límits, derivades i integrals a l’estudi de fenòmens geomètrics, naturals i tecnològics, així com a la resolució de problemes d’optimització i mesura d’àrees de regions limitades per rectes i corbes senzilles que siguen fàcilment representables.

–        Utilització del llenguatge matricial i les operacions amb matrius i determinants com a instrument per a representar i interpretar dades, relacions i equacions i en general per a resoldre situacions diverses.

–        Transcripció de problemes reals a un llenguatge algebraic, utilització de les tècniques matemàtiques apropiades en cada cas per a resoldre’ls i donar una interpretació, ajustada al context, de les solucions trobades.

–        Utilització del llenguatge vectorial i les operacions amb vectors per a transcriure i resoldre situacions i problemes derivats de la geometria, la física i altres branques de l’àmbit científic-tecnològic i interpretar les solucions d’acord amb els enunciats.

–        Identificació, càlcul i interpretació de les diferents equacions de la recta i el pla en l’espai per a resoldre problemes d’incidència, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes i plans i utilitzar-les, junt amb els diferents productes entre vectors donats en bases ortonormals, per a calcular angles, distàncies, àrees i volums.

 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II   MACS II

Criteris d’avaluació

Els aprenentatges bàsics que han de ser assolits per l’alumnat en acabar el segon curs de Batxillerat, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II, són:

1.      Utilitzar el llenguatge matricial i aplicar les operacions amb matrius en situacions reals en les quals calga transmetre informació estructurada en forma de taules o grafs.

2.      Emprar el mètode de Gauss per a obtenir matrius inverses d’ordres dos o tres i per a discutir i resoldre un sistema d’equacions lineals amb dues o tres incògnites.

3.      Transcriure un problema expressat en llenguatge usual al llenguatge algebraic i resoldre’l utilitzant tècniques algebraiques determinades: matrius, resolució de sistemes d’equacions lineals i programació lineal bidimensional, interpretant críticament el significat de les solucions obtingudes.

4.      Analitzar, qualitativa i quantitativament, les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, periodicitat, punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció que descriga una situació real, treta de fenòmens habituals de les ciències socials, per a representar-la gràficament i obtenir informació pràctica que ajude a analitzar el fenomen del qual es derive.

5.      Utilitzar el càlcul de derivades com a eina per a resoldre problemes d’optimització trets de situacions reals de caràcter econòmic i sociològic, interpretant els resultats obtinguts d’acord amb els enunciats.

6.      Assignar i interpretar probabilitats a successos elementals, obtinguts d’experiències simples i composades (dependents i independents) relacionades amb fenòmens socials o naturals, i utilitzar tècniques de recompte personals , diagrames d’arbre o taules de contingència.

 Continguts mínims exigibles.

–        Utilització del llenguatge matricial i aplicació de les operacions amb matrius en situacions reals en les quals calga transmetre informació estructurada en forma de taules o grafs.

–        Utilització del mètode de Gauss per a obtenir matrius inverses d’ordres dos o tres i per a discutir i resoldre un sistema d’equacions lineals amb dues o tres incògnites.

–        Transcripció d’un problema expressat en llenguatge usual al llenguatge algebraic i resolució utilitzant tècniques algebraiques determinades: matrius, resolució de sistemes d’equacions lineals i programació lineal bidimensional, interpretant críticament el significat de les solucions obtingudes.

–        Anàlisi, qualitativa i quantitativa, de les propietats globals i locals (domini, recorregut, continuïtat, simetries, periodicitat, punts de tall, asímptotes, intervals de creixement) d’una funció que descriga una situació real, treta de fenòmens habituals de les ciències socials, per a representar-la gràficament i obtenir informació pràctica que ajude a analitzar el fenomen del qual es derive.

–        Utilització del càlcul de derivades com a eina per a resoldre problemes d’optimització trets de situacions reals de caràcter econòmic i sociològic, interpretant els resultats obtinguts d’acord amb els enunciats.

–        Assignació i interpretació de probabilitats a successos elementals, obtinguts d’experiències simples i composades (dependents i independents) relacionades amb fenòmens socials o naturals, i utilitzar tècniques de recompte personals , diagrames d’arbre o taules de contingència.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ EN ESO

•  Procediments i instruments d’avaluació en ESO.

Els mètodes  o instruments d’avaluació seran:

 • Observació del treball diari a l’aula i l’interés manifestat per l’alumne.
 • El quadern de classe amb les activitats de classe fetes i corregides.
 • La seua participació a l’aula amb revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.
 • Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els procediments que resolen les questions platejades.
 • Proves escrites

 

 • Presentació oral a classe d’algun treball proposat.
 • L’actitud de l’alumne tenint en compte els seguents elements a considerar:

-l’assistència, puntualitat i la seua participació a l’aula

-el respecte a les normes establides pel professor a l’aula i les del centre

-atenció i manteniment del material escolar propi o alien i el del propi centre.

-respecte al professor i els seus companys de classe.

 

•  Tipus d’avaluació.

Seguirem un procés d’avaluació  CONTINUA i INTEGRADORA.

a)      En els primers dies de classe farem una AVALUACIÓ INICIAL que ens permitirà determinar la diversitat dels alumnes que tenim i així adequar els objectius de l’assignatura i les continguts que volem explicar al coneixement del nostre alumnat.

b)      Durant el curs una AVALUACIÓ FORMATIVA on ajustarem l’ajuda depenent del nivell que l’alumnat vaja assolint.Aquesta avaluació ens permitirà detectar quins alumnes aconseguixen complir ams els continguts mínims exigibles i els objectius específics de la matèria.

c)      Finalment una AVALUACIÓ SUMATIVA o FINAL on es comprovarà si el nivell que es pretenia s ‘ha complit o no.

•  Criteris de qualificació.

Pel que fa a la qualificació de les avaluacions, farem les següents consideracions:

 • A més a més de les proves escrites, que seran dissenyades ajustant-se als continguts exposats en la present programació i tindran com a finalitat comprovar si s’han aconseguit els objectius esmentats en la dita programació, s’avaluaran també altres activitats com ara: treball diari en classe, treballs proposats per  fer a casa…
 • En la qualificació global es valoraran també actituds, com ara: atendre, tindre interès, participar en classe, ajudar els companys..
 • Tant els aspectes procedimentals com els actitudinals, també es tindran en compte negativament, és a dir, si un alumne no treballa el suficient o té una mala actitud, se li puntuarà negativament aquest fet.

El pes específic dels criteris abans esmentats en la qualificació de cada avaluació realitzada en el curs és el següent:

   1.- Per a 1r i 2n d’ESO:

 • Proves escrites  …………………………. 70%      de la nota de l’avaluació
 • Treball en classe i casa ………………. ..fins el 20%       ”          ”       “
 • Actituds ……………………………………..fins  el 10%       ”          ”       “

   2.- Per a 3r i 4t Opció A i B  d’ESO:

 • Proves escrites…………………………….. ..90% de la nota de l’avaluació
 • Treball i actituds ……………………………fins el 10%       ”          ”       “

 

ELS ALUMNES QUE TINGUEN O MANIFESTEN UNA ACTITUD POC RESPECTUOSA O DOLENTA CAP ELS SEUS COMPANYS DE CLASSE O CAP ALGUN PROFESSOR DEL CENTRE EN LES HORES DE PERMANÈNCIA EN EL MATEIX SERAN AVALUATS, ÚNICAMENT, PELS RESULTATS DE LES SEUES PROVES ESCRITES.

A més, com a mínim s’ha de tindre en cada avaluació una nota mínima en la part d’exàmens per a  poder sumar la nota d’actitud, treball i altres. Per a 1r, 2n, 3r i 4t opció A i B serà de 3 punts en la nota de proves escrites.

En el primer cicle de l’ESO, per cada dues faltes d’ortografia es descomptarà 0.1 punt amb un màxim de descompte de 2 punts. Els alumnes podran apujar la nota d’exàmens anteriors si deixen de cometre faltes.

.

 

A tota l’ESO les amonestacions del professor anotades al  tamagocci  i al quadern descomptarà 0’5 i 0’2 punts  respectivament de la nota.

 

•  Activitats de reforç i d’ampliació.

Els alumnes que manifesten necessitats de reforç o d’ampliació necessiten una adequada  i individualitzada atenció ja que es tracta de recolçar necessitats i deficiències en determinats alumnes: els uns per a millorar les seues deficiències (activitats de reforç) i els altres per alimentar les seues necessitats d’adquirir una sèrie de coneixements que permitirà assolir un nivell adequat a la seua capacitat per a tindre un major nivell matemàtic (activitats d’ampliació).

•  Avaluació del procés d ‘ensenyança i aprenentatge.

Si els resultats acadèmics de l’alumnat no són els esperats caldrà fer una revisió dels objectius de l’assignatura i adaptar-los  a la realitat de l’aula amb continguts més adequats amb la finalitat de millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 

En acabar cada avaluació el departament avaluarà els resultats obtesos i prendrà les mesures convenients amb la finalitat de millorar els resultats de l’alumne. També s’avaluarà la tasca docent del professor.

•  Avaluació i recuperació de les assignatures pendets en ESO

Els alumnes d’ESO que tinguen pendent l’assignatura de Matemàtiques d’un curs anterior seran avaluats amb el seguent criteri:

a) El professor del curs on l’alumne es troba matriculat serà l’encarregat de la seua avaluació durant el curs i farà un seguiment específic de l’assigatura pendent del curs anterior i es fixarà en el domini mínim dels coneixements d’eixa assignatura. Podrà demanar a l’alumne la realització d’algunes activitats, exercicis o treball en classe o en casa i si el professor amb les proves escrites del curs i el que s’ha comentat abans, considera la seua suficiència, haurà APROVAT LA PENDENT del curs anterior i serà avaluat després de la segona avaluació.

 

També l’alumne amb les dues primeres avaluacions aprovades, tindrà aprovada la pendent i l’alumne que no conseguisca aprovar la assignatura pendent al llarg del curs, tindrà un examen per recuperarla com s’explica el l’apartat b)

 

 

b) Si no aprovarà dita assignatura pendent, durant el mes de maig el departament elaborarà UNA PROVA D’EXAMEN amb els continguts del curs anterior.Si demostra la seua suficiència, quedarà APROVADA dita pendent.

c)En el cas de no haver-hi aprovat, en les proves extraordinàries del mes de setembre el departament elaborarà una prova d’examen amb continguts de matemàtiques dels dos cursos  per tal de avaluar les dues assignatures.

 

•  Criteris per aprovar l’assignatura al final de curs.

En ESO, es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació per als alumnes que l’hagen suspès. El examen es farà quan el professor considere oportú i segons la seua disposició temporal.

Amb 3 avaluacions aprovades, el curs estarà aprovat i amb 3 suspeses o dues suspeses, estarà suspès. Amb 2 avaluacions aprovades i una suspesa, es necessitarà un mínim d’un 3 en la suspesa i que la nota mitjana de les 3 avaluacions siga com a mínim un 5.

 

CRITERIS d’AVALUACIÓ BATXILLERAT

•  Procediments i instruments d’avaluació en BATXILLERAT.

Els mètodes  o instruments d’avaluació seran:

 • Observació del treball diari a l’aula i l’interés manifestat per l’alumne.

 

 • Proves escrites que tenen caràcter obligatori i si un alumne no es presenta a alguna prova escrita en qualsevol avaluació NO PODRÀ APROVAR en l’avaluació final del mes de juny

 

 • L’actitud de l’alumne tenint en compte els seguents elements a considerar:

-l’assistència que és obligatòria, puntualitat i la seua participació a l’aula

-el respecte a les normes establides pel professor a l’aula i les del centre

-atenció i manteniment del material escolar propi o alien i el del propi centre.

-respecte al professor i els seus companys de classe.

 

•  Criteris de qualificació en BATXILLERAT.

Pel que fa a la qualificació de les avaluacions, farem les següents consideracions:

 • A més a més de les proves escrites, que seran dissenyades ajustant-se als continguts exposats en la present programació i tindran com a finalitat comprovar si s’han aconseguit els objectius esmentats en la dita programació, s’avaluaran també altres activitats com ara: treball diari en classe, treballs proposats per  fer a casa…
 • En la qualificació global es valoraran també actituds, com ara: atendre, tindre interès, participar en classe, ajudar els companys..
 • Tant els aspectes procedimentals com els actitudinals, també es tindran en compte negativament, és a dir, si un alumne no treballa el suficient o té una mala actitud, se li puntuarà negativament aquest fet.

El pes específic dels criteris abans esmentats en la qualificació de cada avaluació realitzada en el curs és el següent:

   1.- Per a 1r i 2n de Batxillerat

 • Proves escrites  …………………………. 95%      de la nota de l’avaluació
 • Treball en classe i actituds ………………. fins el 5%       ”          ”       “

A més, com a mínim s’ha de tindre en cada avaluació una nota mínima en la part d’exàmens per a  poder sumar la nota d’actitud, treball i altres. Per a 1r i 2n de Batxillerats serà de 3 punts en la nota de proves escrites.

En  Batxillerat, es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació per als alumnes que l’hagen suspés. El examen es farà quan el professor considere oportú i segons la seua disposició temporal.

•  Criteris per aprovar l’assignatura al final de curs.

 Es realitzarà un examen de recuperació després de cada avaluació per als alumnes que l’hagen suspès. El examen es farà quan el professor considere oportú i segons la seua disposició temporal.

Amb 3 avaluacions aprovades, el curs estarà aprovat i amb 3 suspeses o dues suspeses, estarà suspès. Amb 2 avaluacions aprovades i una suspesa, es necessitarà un mínim d’un 3 en la suspesa i que la nota mitjana de les 3 avaluacions siga com a mínim un 5.

•  Avaluació i recuperació de les assignatures pendets en Batxillerat

Els alumnes  de Batxillerat que tinguen pendent l’assignatura de Matemàtiques I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 1r de Battxillerat seran avaluats amb el seguent criteri:

a) El departament farà dues proves d’avaluació: la primera durant el mes de gener que tindrà per continguts entorn al 50% i la segona al llarg del mes d’abril i tindrà la resta de continguts de l’assignatura.

 

Per a superar l’assignatura amb aquest criteri es farà la qualificació mitjana de les dues proves que tindrà que ser de 5 punts com a mínim; sempre i quan la nota mínima de cada  una de les proves siga de 3 punts.

b) Si no aprovarà dita assignatura pendent amb el criteri de l’apartat a), durant el mes de maig el departament elaborarà UNA PROVA D’EXAMEN amb tots els continguts del curs anterior.Si demostra la seua suficiència, quedarà APROVADA dita pendent.

c)En el cas de no haver-hi aprovat amb ninguna de les formes anteriors, podrà tindre una nova opció en les proves extraordinàries del mes de setembre. Dita convocatòria la farà la direcció del centre en el seu moment

En el cas de que un/a alumne/a no es presente a alguna de les 3 opcions anteriors en el dia i hora de la convocatòria, el departament NO ESTÀ OBLIGAT  a la repetició de la prova no realitzada per eixe alumne/a .  Únicament es podria realitzar en el cas que l’alumne presentarà una justificació signada per algun metge o organisme que tinga caràcter oficial per relació de tipus laboral de dit alumne/a amb ell.

 

 

 

 

NOCTURN

 

Els nivells s’adaptaran a les característiques i problemàtiques dels alumnes del nocturn però respectant tant els continguts com la metodologia descrites en aquesta programació.

 

 

 

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

El departament de Matemàtiques per a tractar l’atenció a la diversitat en l’ESO utilitzarà el reagrupaments per nivells ESO, les optatives de Taller de Matemàtiques en 1r, 2n d’ESO i el tractament especialitzat per al alumnes que requerisquen una Adaptació Curricular Significativa o bé No Significativa.

v     En quant als reagrupaments per nivells:  Durant els primers dies de classe els professors responsables d’aquests grups els faran un prova de nivell  i aquesta servirà de base, junt a l’informació que el centre tinga d’aquests alumnes, per fer els reagrupaments. Hi haurà un nivell alt i un nivell baix en cada grup. Es procurarà que el nivell baix tinga un nombre menor d’alumnes que el nivell alt per a poder tractar-los més detingudament.  A més, durant la primera avaluació es permet que el professor canvie algun alumne de nivell si ho creu oportú (segons l’evolució experimentada en el seu nivell). Cada professor s’encarregarà del mateix nivell al llarg de tot el curs. Quan un alumne canvie de nivell, el professor que el tenia li passarà tota la informació que crega convenient al nou professor. Aquesta inclourà com a mínim la nota de coneixements, d’actitud i dels treballs de  cadascun dels blocs anteriors. Si a final de curs l’alumne té mancances, tots els professors que l’han tingut signaran l’informe.

 

v     Taller de Matemàtiques: La mateixa prova de nivell que es posa als alumnes de 1r A i 1r B per als reagrupaments, també la realitzaran els alumnes de 1r L, perquè aquesta ha de servir per elegir als alumnes que tinguen més mancances en les matemàtiques i que deuran cursar aquest taller de 1r d’ESO. També els alumnes de 2n d’ESO, si hi ha taller, realitzaran un prova similar per al seu nivell i que s’utilitzarà, junt a l’informació que el centre tinga dels alumnes, per fitxar quins alumnes deurien cursar l’optativa de taller de matemàtiques per a 2n d’ESO. El professor que impartisca els diferents tallers deurà coordinar-se amb els professors que impartixen el mateix nivell del taller, per preguntar-los com van els seus alumnes en l’assignatura de matemàtiques.

v     Adaptacions Curriculars: el professor que tinga a classe algun alumne que requerisca alguna adaptació (perquè ho haja determinat el departament pedagògic), s’encarregarà de que a classe tinga material especialitzat per a treballar en el seu nivell. El material pot elaborar-lo el propi professor de matemàtiques o l’especialista en Pedagogia Terapèutica del centre. Sempre que siga possible, treballaran blocs semblants als seus companys de classe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul:Científic-matemàtic

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PQPI 2

Atés que l’assistència a classe és obligatòria, tots els membres de l’equip docent del PCPI Auxiliar de Perruqueria i Estètica, Hem acordat el següent:

7.      Tres retards es convertiran en una falta d’assistència.

8.      Cada cinc faltes d’assistència es convertiran en una sanció lleu. S’informarà els pares telefònicament, a través de la tutora o bé directament el professor afectat.

9.      Les faltes d’assistència repercutiran negativament en la nota de l’avaluació.

10.  Els instruments per a l’avaluació contínua de l’alumne seran els següents:

11.   treball diari en classe: resums, esquemes, exercicis, mapes  conceptuals, etc.

12.   proves objectives. Es realitzaran diverses al llarg de cada avaluació.

13.  treballs en equip.

14.  treballs individuals d’ampliació de coneixements.

 

El 70% de la nota de l’avaluació dependrà dels resultats obtinguts en les proves objectives.

Un 20% dependrà del treball diari en classe i a casa i de la llibreta.

Un 10% dependrà de l’actitud diària, de l’assistència a classe i de la puntualitat.

Es considerarà que l’avaluació és positiva quan la suma dels tres apartats anteriors s’igual o superior a 5.

Als alumnes que no superen l’avaluació se’ls assignaran activitats de recuperació per a realitzar-les a casa. Així mateix, se li repetiran, en prova única, un examen global de cada avaluació

 

–        CRITERIS D’AVALUACIÓ

A)    Matemàtiques

B)     Llegir, escriure i resoldre problemes per mitjà de la utilització dels números, decimals, fraccionaris i percentatges, aplicant de forma senzilla i correctament les regles  de prioritat i fent un ús adequat de signes i parèntesi.

C)    Comprendre l’ús dels números decimals, fraccions i els percentatges senzills i els aplica en contextos coneguts.

D)    Estimar i calcular expressions numèriques senzilles amb nombres enters i fraccionaris utilitzant aproximacions o arredoniments.

E)     Utilitzar le propietats de les potències i de les arrels per a resoldre exercicis d’operacions combinades amb potències i arrels.

F)     Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica per a la resolució de problemes.

G)    Aplicar el concepte de funció i les seues propietats per a resoldre problemes de la vida quotidiana

H)    Resoldre problemes de la pròpia qualificació professional per mitjà de la formulació d’expressions algebraiques i la posterior resolució.

I)       Resoldre equacions de primer i segon grau i sistemes d’equacions amb solvència.

J)       Reconèixer els diferents tipus de triangles i poliedres, estos últims segons el nombre de polígons que formen les seues bases.

K)    Resoldre problemes per mitjà del teorema de Pitàgores.

L)     Calcular les mesures (longitud, superfície i volum) de figures geomètriques: quadrat, rectangle, triangle, cercle i cub.

M)   Realitzar i interpretar representacions gràfiques sencillez.

N)    Realitzar i interpretar la taula de freqüències i el diagrama de barres així com la moda i la mitjana aritmètica d’una distribució discreta senzilla.

O)    Construir pensament matemàtic a partir de situacions de la quotidianitat, així com generar informació per mitjà de paraules, símbols, gràfics i instruments de caràcter científic.

 

1.      Llegir, escriure i resoldre problemes per mitjà de la utilització dels números, decimals, fraccionaris i percentatges, aplicant de forma senzilla i correctament les regles  de prioritat i fent un ús adequat de signes i parèntesi.

2.      Comprendre l’ús dels números decimals, fraccions i els percentatges senzills i els aplica en contextos coneguts.

3.      Estimar i calcular expressions numèriques senzilles amb nombres enters i fraccionaris utilitzant aproximacions o arredoniments.

4.      Conèixer el sistema mètric decimal i aplicar correctament els canvis d’unitats més adequats al cas que li ocupe.

5.      Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica per a la resolució de problemes.

6.      Resoldre problemes de la pròpia qualificació professional per mitjà de la formulació d’expressions algebraiques i la posterior resolució.

7.      Reconèixer els diferents tipus de triangles i poliedres, estos últims segons el nombre de polígons que formen les seues bases.

8.      Resoldre problemes per mitjà del teorema de Pitàgores.

9.      Calcular les mesures (longitud, superfície i volum) de figures geomètriques: quadrat, rectangle, triangle, cercle i cub.

10.  Realitzar i interpretar representacions gràfiques sencillez.

11.  Realitzar i interpretar la taula de freqüències i el diagrama de barres així com la moda i la mitjana aritmètica d’una distribució discreta senzilla.

12.  Construir pensament matemàtic a partir de situacions de la quotidianitat, així com generar informació per mitjà de paraules, símbols, gràfics i instruments de caràcter científic.