Orientaciones para preparar la prueba

Grau Mitjà

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a tots els cicles al que vulges accedir.

La prova s’estructurarà en tres parts:

 • Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (Anglés), i constarà de dos apartats:
 1. Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana),
 2. Llengua Estrangera (Anglés).
 • Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història.
 • Part cientificomatematicotècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital, i constarà de tres apartats:
 1. Matemàtiques
 2. Ciències Naturals
 3. Tractament de la Informació i Competència Digital.

Qualificacions dels exàmens de les proves i publicació d’aquestes

 • Els exàmens corresponents a Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés), Ciències socials: Geografia i història, Matemàtiques, Ciències naturals i Tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts.
 • La nota de la part lingüística serà la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i literatura (castellana o valenciana) i de Llengua estrangera (anglés), que tindran un pes de 8 i 2 respectivament.
 • La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en Ciències socials: Geografia i història.
 • La nota de la part científicmatemàticatècnica serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Matemàtiques, Ciències naturals i Tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament.
 • La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4.
 • No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.
 • Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.
  En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.

Grau Superior

Aquesta prova constarà de dos parts:

 • Part comuna. Constarà de quatre apartats:
 1. Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)
 2. Llengua Estrangera (Anglés)
 3. Matemàtiques
 4. Tractament de la Informació i Competència Digital
 • Part específica, de la qual en casos determinats es pot demanar l’exempció. Els detalls estan enumerats en el apartat «Convalidació proves d’accés a cicles»a la Web. Hi haurà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i, en cada una, el candidat triarà dos de les tres matèries que el formen. Les opcions seran:

A) Humanitats i Ciències Socials, les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia.

B) Tecnologia, les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, i Física i Química.

C) Ciències, les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra, i Química.

Per veure a quina part específica correspon a cada cicle formatiu, polsa ací.

Qualificacions dels exàmens de les proves i publicació d’aquestes.

a) Part comuna.

 • Els exàmens corresponents a Llengua i literatura (castellana o valenciana), Matemàtiques, Llengua estrangera (anglés) i Tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts.
 • La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Matemàtiques, Llengua estrangera (anglés) i Tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 3.5, 3.5, 2 i 1 respectivament.

b) Part específica.

 • Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l’opció que hagen triat.
 • La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4.
 • No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.
 • Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.
  En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.